Welkom bij de Tovervogel

Ouderraad van basisschool "De Tovervogel"

Rechtsvorm

De ouderraad van basisschool De Tovervogel is een zogenaamde informele vereniging. De vereniging bestaat bij voorkeur uit tien tot twaalf personen, zijn de ouders van kinderen die onderwijs volgen bij Basisschool De Tovervogel.

Doel en taken van de ouderraad

Het doel van de ouderraad is het ondersteunen van de school en het team bij het organiseren en coördineren van activiteiten binnen en buiten school, alsmede het beheren van de vrijwillige ouderbijdragen (zie hierna onder "vrijwillige ouderbijdrage"). Deze activiteiten binnen school zijn onder meer: herfstactiviteit, sinterklaasviering, kerstversiering, kerstviering en -maaltijd, carnavalsviering, paasviering, Tovervogelverjaardag, sportdag, schoolreisje en afscheidsavond groep 8. De activiteiten buiten school zijn onder meer de schoolvoetbaltoernooien en avondwandelvierdaagse.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad. Deze bijdrage is op vrijwillige basis, maar is van groot belang voor het welslagen van alle genoemde activiteiten. U ontvangt als ouder aan het begin van het schooljaar via uw kind een brief hierover. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en dient goedgekeurd te worden door de Medezeggenschapsraad.

Wie zitten er in de ouderraad?

 

In het schooljaar 2022/2023 bestaat de ouderraad uit de volgende leden:

De ouderraadvergaderingen worden vanuit het team bijgewoond door Carla Claassen.

Hoe kom je in de ouderraad?

Als er vacatures zijn, verschijnt er tegen het einde van het schooljaar in het Tovergevogel een oproep aan ouders om zich aan te melden. Als er meer aanmeldingen dan vacatures zijn, beslist de zittende ouderraad wie er in het nieuwe schooljaar in de ouderraad komen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de reeds getoonde inzet op school en of de kandidaat past binnen de groep. Vaders zijn ook van harte welkom binnen de ouderraad, zij melden zich -helaas- zelden aan.

Hulpouders

Als ouderraad kunnen we uiteraard niet alles zelf. We hebben bij veel activiteiten hulp nodig van andere ouders. Hiertoe wordt één tot twee keer per jaar (in sept./okt. en indien nodig in jan./febr.) een formulier uitgereikt. Hierop kunt u als ouder aangeven met welke activiteiten u mee wilt helpen. Als u zich opgeeft, moeten we er van uit kunnen gaan dat u echt meehelpt, overmachtsituaties natuurlijk uitgezonderd.

Luizenbrigade

Hoofdluis
Elke basisschool heeft jaarlijks enkele malen te kampen met uitbraak van luizen. Meestal gebeurt dit in de kleuterklassen, maar ook hogere groepen kunnen hierdoor getroffen worden. Dit kan elk kind (en volwassene) overkomen en is zeker geen schande. Ter voorkoming van verdere verspreiding is het echter noodzakelijk dat het betreffende kindzo snel mogelijk behandeld wordt. Om in de voorkomende zorg een bijdrage te leveren, hanteert De Tovervogel het volgende protocol.
• Er is een zogenaamde luizenbrigade aangesteld.
• Aan het begin van het schooljaar krijgt elk jongste kind van het gezin de GGDfolder “hoofdluis” mee naar huis, zodat ouders op de hoogte gebracht worden over het bestrijden van hoofdluis.

Opzet van de luizenbrigade
• In elke groep worden 1 á 2 ouders gevraagd zitting te nemen in de Luizenbrigade. Deze ouders controleren door het jaar heen in principe alleen deze groep op luis. Melden er in een groep geen ouders, dan zal controle ook niet plaatsvinden.
• De school blijft eindverantwoordelijke; de luizenbrigade ondersteunt in deze hetschoolteam.
• Aanspreekpunt namens de school is de directie, aanspreekpunt namens de luizenbrigade is iemand van de Ouderraad. Deze persoon wordt in het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Het is de taak van dit lid van de OR om actief luizenouders te werven, in overleg met de leerkracht en klasse-ouder en ouders te herinneren aan hun taak, indien nodig.  De controle wordt in de eerste week na elke schoolvakantie gedaan. In overleg met de leerkracht wordt bepaald welke dag. In de groep waar hoofdluis geconstateerd wordt, wordt 7 dagen na de eerste controle opnieuw gecontroleerd, totdat de betreffende groep vrij is van hoofdluis.
• De controle vindt per groep plaats.
• De controle vindt plaats met voldoende licht, bij voorkeur in het leslokaal. De moeders werken in teams van 2 personen zodat eventueel overleg mogelijk is.
• De controle vindt plaats “met de blote handen” (niet met de stofkam). Op school is desinfecterende zeep aanwezig. Eerst wordt de pony gecontroleerd, vervolgens achter de oren, achterhoofd en kruin.
• De controle duurt ongeveer 1 minuut.
• Op de klassenlijst wordt aanwezigheid van luizen/neten genoteerd.
• Afwezige leerlingen worden zo snel mogelijk na terugkomst gecontroleerd.
• Door de luizenbrigade wordt geen mededeling gedaan aan betreffende leerling of zijn/haar ouders. Ook met derden wordt hierover niet gesproken.
• Eén van de controlerende moeders geeft de namen van de kinderen bij wie luizen/neten gevonden zijn door aan de directie.
• De school belt de ouders van het betreffende kind op. De ouders van de leerlingen van de betreffende groep krijgen een mail waarin gemeld wordt dat er hoofdluis en/of neten geconstateerd is.

 

Bereikbaarheid ouderrraad

De ouderraad is blij met feedback. U kunt de leden van de ouderraad rechtstreeks aanspreken of mailen ouderraad.detovervogel@stgboom.nl

Ook is er een groene OR-brievenbus in de hal, waar u aanmeldingsformulieren of ideeën in kunt deponeren.