Welkom bij de Tovervogel

Medezeggenschapsraad

In de wet is geregeld dat de directeur van de school overleg pleegt met de MedezeggenschapsRaad (MR) over zaken die de school betreffen. De directeur vertegenwoordigt daarbij het bestuur. Van elke MR neemt ook nog een ouder- en teamlid zitting in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Deze houdt zich bezig met het algemeen beleid van de stichting waarbij de algemeen directeur het bestuur vertegenwoordigt.

Het is de taak van de MR het contact te onderhouden tussen het schoolbestuur, de ouders en het team. Zij brengen advies uit, of hebben instemmingsrecht over bestuurlijke zaken, zoals de begrotingen, benoemingen, schoolgids etc.
De huidige formatie bestaat uit drie teamleden en drie ouders. In het reglement is vastgelegd wanneer er verkiezingen zijn en op welke wijze deze georganiseerd worden.

  • De vergaderingen zijn openbaar.
  • U kunt de vergaderingen altijd bijwonen in principe.
  • Graag van tevoren even contact opnemen met de voorzitter van de MR

Het is namelijk mogelijk dat er onderwerpen geagendeerd worden die ' achter gesloten deuren' moeten worden behandeld.

In het Tovergevogel wordt steeds een verslag van de vergadering weergegeven. Informatie over de gang van zaken in de raad kunt u inwinnen bij de huidige leden. Het lidmaatschap van de MR berust op het principe dat iedereen in de raad zitting heeft zonder last of ruggespraak. Ieder lid mag overigens wel zijn achterban raadplegen, maar dit hoeft niet.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons rechtstreeks benaderen of via ons mail-adres: mr.detovervogel@stgboom.nl 

Tovervogel Hand

Site _img3

Meer info bel

013 - 523 42 36

Notulen

 

Na iedere vergadering van de MR wordt een samenvatting van de notulen verspreid via de Tovergevogel. Wanneer u de volledige notulen wenst in te zien, of u heeft een vraag of opmerking over de notulen, kunt u dit kenbaar maken via mr.detovervogel@stgboom.nl